Борово стана първата община в Русенско с единодушно гласуван бюджет

Борово стана първата община в Русенско с единодушно гласуван бюджет

Русе

Регионални новини / Русе 22 Views 0

Община Борово стана първата в Русенска област, която вече има приет бюджет с единодушната подкрепа на целия Общински съвет. Предложението на кмета на община Борово Валентин Панайотов за бюджет 2021 г. и амбициозната инвестиционната програма на общината бяха гласувани без никакви обструкции.

Бюджетът на община Борово за 2021 г.  е в размер на 7 628 116 лв., като спрямо 2020 г. има увеличение с 23,0 % . Това са 1 429 457 лв. повече, като в местните дейности увеличението е с 514 778 лв.

Основните цели в бюджет 2021 г.:

  1. Поддържане на добро финансово състояние, ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и целесъобразно използване на публичните средства чрез засилена финансова дисциплина; недопускане извършването на разходи, срещу които няма обезпечени реални постъпления; вярно и точно отчитане на публичните средства.
  2. Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси от текущата година и от предходни години, чрез използване на различни мерки, действия, способи .

Основни приоритети в бюджет 2021 г.:

  1. Поддържане на добро ниво на функциониране на съществуващите услуги съгласно действащото законодателство – чрез оптимизиране на разходите.
  2. Чистотата на населените места – чрез осигуряване на достатъчно средства за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
  • Създаване на необходимите условия за прилагане на новите основи за определяне на размера на Такса битови отпадъци от следващата година, включително осигуряването на необходимата за това информация съобразно чл.67 от Закона за местните данъци и такси./Промените, касаещи новия начин на определяне на таксата за битови отпадъци влизат в сила от 01.01.2022 г., а наредбата по чл.66, ал.3, т.1 относно реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставя на услугите по чл.62 и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите по ЗМДТ съгласно указанията на Министъра на финансите следва да бъде приета от Министерския съвет до 31 март 2021 г.
  1. Осигуряване на средства за подобряване състоянието на обекти общинска собственост;

Материалът Борово стана първата община в Русенско с единодушно гласуван бюджет е публикуван за пръв път на Русе Медиа.

Comments