Приет е бюджетът на Община Две могили за 2021 година

Приет е бюджетът на Община Две могили за 2021 година

Русе

Регионални новини / Русе 21 Views 0

Време за прочитане: 14 мин.

Общинските съветници в Две могили приеха днес бюджета на Община Две могили за 2021 г.

Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане в съответствие с чл. 84, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Две могили.

Проектобюджетът за 2021 г. е разработен на база:

 • Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2021 г.;
 • Решение № 972/2020 & г. за изменение и допълнение на решение № 790/2020 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г.;
 • & ПМС 331/26.11.2020 г. за промяна на минималната работна заплата на 650 лв. от 1 януари;
 • ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
 • Приложение № 1 на Министерството на финансите за натуралните и стойностните показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г. на Община Две могили;
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове.

Основната цел на бюджет 2021 г. е повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на вътрешнообщинските различия между града и селата на общината, запазване равнището на предоставените публични услуги при повишаване качеството им и разширяване обхвата на електронните услуги и ефективно и прозрачно разходване на средства. Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложният елемент на тази политика е постигането на оптимален баланс между приходите и разходите и обвързването на определените цели и приоритети за развитието на общината с ресурсите и очаквания ефект за населението.

Приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2021 г. са:

 • Подобряване на качеството на жизнената среда чрез изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура;
 • Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
 • Приключване на общинските проекти с европейско финансиране от програмен период 2014 2020 г. и осигуряване на устойчивост на вече приключените;
 • Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране;
 • Провеждане на активна социална политика, насочена към подобряване на качеството на живот и възможностите за реализация;
 • Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;

При разработването на проектобюджета на общината сме взели предвид:

 • Средносрочната бюджетна прогноза на общината;
 • Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности;
 • План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.
 • Прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
 • Задълженията по финансиране на общински дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг;
 • Бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
 • Предложенията, постъпили от второстепенните разпоредители, бюджетните заведения, дейности и населени места.

Приходна част на бюджета

По приходната част на бюджет 2021 г. приходите с държавен характер са в размер на 6299481 лв. Те включват:

– обща допълваща субсидия в размер на 5688596 лв. – за финансиране на делегираните от държавата дейности, остойностени чрез разработените и утвърдени с решения на Министерския съвет стандарти. Размерът е увеличен спрямо първоначалния бюджет за 2020 г. със 17,9 %. Както всяка година и сега след публикуване на информацията за броя на учениците от Министерството на образованието и науката, субсидията ще бъде коригирана. Очакваното намаление във функция „Образование” е 105567 лв. и във функция „Здравеопазване“ – 107368 лв.

– собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети в размер на 40101 лв. Приходът е от наем сгради и земеделски земи и от стопанска дейност за . ПГСС „К.А. Тимирязев“ – 25280 лв. , за ОУ с. Баниска – 13821 лв. и нетни приходи от стопанска дейност в ПГСС 1000 лв.

– и преходни остатъци от 2020 г. от неусвоени средства за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 645799 лв. От тях с целеви характер са 322486 лв. от единни разходни стандарти, 7103 лв. от пътни разходи на учители, 21485 лв. за подпомагане храненето на ученици от І до ІV клас и деца в подготвителна група на детски градини, 1396 лв. за стипендии, 10108 лв. за занимания по интереси, 8070 лв. за уязвими групи, 1834 лв. по ПМС за компютри, 12415 лв. по ПМС за мерки за справяне с КОВИД-19, 2600 лв. по НП „Иновации“, 1864 лв. за спорт, 24081 лв. за предоставяне на услуги по механизъм „Лична помощ“, 1840 лв. да програми за временна заетост, 155157 лв. за ремонти в училища, 73360 лв. остатъци по проекти в образованието, 2000 лв. за ремонт на войнишки паметници. Преходните остатъци ще се ползват през 2020 г. за финансиране на дейности в рамките на същата функцията.

Относителният дял на държавните приходи за 2021 г. в общия размер на бюджета е 58,8 %, а в първоначалния план за 2020 г. – 54,1 %. Като цяло приходите за делегирани от държавата дейности спрямо първоначалния план за 2020 г. са завишени с 23,6 %.

Приходите с общински характер са в размер на 4418848 лв. Те включват:

– предоставени от държавата обща изравнителна субсидия – 775800 лв. – увеличение със 4,1 %;

– трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища –159300 лв. – увеличение с 11,3 %;

– целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 568600 лв. – увеличение с 8,8 %;

И през 2021 г. целевата субсидия за капиталови разходи ще се предоставя след представянето на заявки до 5 число на текущия месец.

Постъпленията от местни данъци и такси се формират на база определените ставки в наредбите, приети от Общински съвет, очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години. В бюджет 2021 г. са запазени данъчните ставки на имуществените данъци. Размерът на данъчните приходи е определен на база изпълнението през последните години – 585600 лв. Относителният дял на тези приходи е 13,3 % спрямо местните приходи. В проекта за бюджет на Община Две могили за 2021 г. заложеният размер на неданъчните приходи е 1688103 лв. Променена е ставката на такса битови отпадъци, която оказва съществено влияние в бюджета. В приходите с неданъчен характер с отрицателен знак са планирани разходи за ДДС – 65023 лв. и за данък по ЗКПО – 11009 лв. Предвидени са приходи от продажба на земя и имущество в размер на 102400 лв. и от концесии 6593 лв. Относителният дял на неданъчните приходи в приходите с общински характер е 38,2 %, при 34,2 % в първоначално предложения бюджет за 2020 г.

Като трансфери са планирана:

– превеждане на съфинансирането по „Красива България“ на проект „Основен ремонт на сграда ул. Цар Симеон№ 26, гр. Две могили“ – 240286 лв.

– превеждане на частта ни за погасяване на вноска по безлихвен заем към ПУДООС за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация за осъществяване на проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ 77680 лв.

– превеждане на частта ни за погасяване на вноска по безлихвен заем към ПУДООС за закупуване на превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилно оборудване по проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ към ПУДООС – 13718 лв.

– превеждане на трансфер за издръжка на регионално депо – 135000 лв.

– превеждане на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на община Бяла – 147764 лв.

През 2021 г. очакваме да предоставим временни безлихвени заеми за финансиране на проект „Интеграция“ в размер на 151769 лв. и да получим погашение по проект „Патронажна грижа” 36387 лв.

По § 93-36 Друго финансиране сме планирали да получим 49744 лв. от РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО.

& В приходната част за местни дейности е включена и частта от преходния остатък към 31.12.2020 г. в размер на 1260715 лв., от които с целеви характер са 23847 лв. от АПИ за поддържане на ІІІ класна пътна мрежа, 157941 лв. за ремонт на детска градина с. Бъзовец, 704025 лв. за ремонт на улици, 94141 лв. капиталова субсидия, 72333 лв. за текущ ремонт на улици, 3188 лв. от продажби на ДМА, 198002 лв. субсидия за зимно снегопочистване на общинска пътна мрежа и 7238 лв. от РИОСВ за рекултивация депо.

Разходна част на бюджета – текущ бюджет

Разходите за държавни дейности се финансират от обща допълваща субсидия, собствени приходи, временно съхранявани средства и преходен остатък. Конкретният им размер е определен със ЗДБРБ за 2021 г., разчетните натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за 2021 г. Завишени са стандартите във всички функции. Разчетени са средства за увеличение на заплатите на учителите.

За 2021 г. са предвидени 5688596 лв. за финансиране на държавни дейности с държавни приходи, при първоначален план за 2020 г. – 4826804 лв. т. е. увеличение от 17,9%.

Основен дял на дейностите, финансирани от държавата се пада на образованието – 64,3 %.

При планирането на разходите по местните дейности са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти към населението. При съставянето на плана се съобразявахме с:

– годишните цели и приоритети;

– поетите договорни задължения и ангажименти съгласно местни наредби и по решения на Общински съвет;

– прехвърлените от предходната година просрочени задължения;

– необходимостта от осигуряване на ресурс за изпълнение на проекти по Оперативни програми като съфинансиране или невъзстановими разходи;

– задължения по финансиране на общински дълг;

– заявени очаквания за подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги в общността.

& & & & & & & & & & & Общият размер на предвидените средства за финансиране на местни дейности е 4418848 лв., при първоначален план за 2020 г. 4324097 лв. Относителният дял на трудовите разходи за 2021 г. за местни дейности е 29,9 % от проекто-бюджета за местни дейности, при първоначален план за 2020 г. 28 %. Относителният дял на разходите за текуща издръжка за местни дейности е 30,5 % от проекто-бюджета за местни дейности, при първоначален план за 2020 г. – 33,1 %.

Кредитите за разходи по текущ бюджет за 2021 г. /бюджета без инвестиционната програма/ в размер на 9270609 лв. са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

ФункцииПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г.Държавно финансиранеОбщинско финансиране
Общи държавни служби1758775901000857775
Отбрана и сигурност18154517104510500
Образование44242464035351388895
Здравеопазване2194342172702164
Социално осигуряване, подпомагане и грижи921121717603203518
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда890922& 890922
Почивно дело, култура, религиозна дейност28378619909284694
Икономически дейности и услуги319427& 319427
Разходи, некласифицирани в други функции271353& 271353
Всичко текущ бюджет927060962413613029248

Функция „Общи държавни служби”

Общата допълваща субсидия за дейност Общинска администрация се определя по единен разходен стандарт, определен на база население по постоянен адрес, брой на кметовете на община, на кметовете на кметства и кметските наместници. Субсидията, определена на база на стандарта е увеличена с 21,4 % спрямо 2020 г., но през миналата година бяха допълнително предоставени с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2020 г. средства за работни заплати на кметските наместници.

В местни дейности са планирани средства за издръжка на общинската администрация, кметствата и Общински съвет. Планирани са помощи по решение на Общински съвет – 10000 лв., разходи за членски внос – 10283 лв. Размерът на планираните представителни разходи на кмета – 4000 лв. и представителни разходи на председателя на общински съвет – 2000 лв. е съобразен с изискванията на чл. 92 от ЗДБРБ за 2021 г.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 16,9 % от бюджета на & общината, при отчет за 2020 г. – 18 %.

Функция „Отбрана и сигурност”

Държавното финансиране осигурява средства за:

– възнаграждения и издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –21390 лв. и остатък от предходната година 23847 лв.;

– детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори – 13768 лв. и остатък от 2020 г. 6634 лв.

– заплати, осигуровки и издръжка на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии и на техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове – 98560 лв.

– издръжка на офисите за военен отчет – 2000 лв.;

– доброволни формирования – за застраховки 3000 лв. и остатък от предходната година 34373 лв.

Субсидията, определена на база на стандартите е увеличена с 8,5 % спрямо 2020 г.

Предвидени са 10500 лв. за преодоляване последиците от стихийни бедствия и аварии.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 3,6 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 4,2 %.

Функция „Образование”

Увеличен е размера на единните стандарти за издръжка във функция „Образование“ в съответствие с политиката за увеличаване на доходите на педагогическите специалисти. Стандарта за финансиране на детски градини е увеличен със 17,9 %. Стандартът за неспециализираните училища е увеличен със 8,7 %. Средното увеличение на стандартите във функцията е 13,1 %. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2020 г. Предвидени са 91558 лв. за защитени детски градини и училища.

Освен средствата по формулата делегираните бюджети на училищата и детските градини включват и преходен остатък от 2020 г. И през 2021 г. освен средства по стандартите са предвидени и добавки за подпомагане на храненето на децата в подготвителните групи в детските градини и учениците до ІV клас – 29328 лв., за целодневна организация на учебния ден – 247090 лв., за подобряване на материално техническата база в училищата – 15725 лв., за извънучилищни педагогически учреждения – 41540 лв., за стипендии – 23816 лв. Очакваме намаление на средствата в училищата и в детските градини от корекция на натуралните показатели. Текущо се извършват корекции за увеличение със средства по национални програми за средното образование. Осигурява се обучението на 616 ученика и на 188 деца в детски градини.

Средства за превоз на деца и ученици не са предвидени в бюджета, защото те се предоставят по-късно с корекции.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

– издръжка на детски градини – 173928 лв.

– издръжка на извънучилищна дейност – 97852 лв.

– издръжка на ученически стол – 117115 лв.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 42 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 39,9%.

Функция „Здравеопазване”

& Единните стандарти за финансиране на дейностите във функция „Здравеопазване“ също са увеличени. Стандартите за „Здравни кабинети в детски градини и училища” и „Детски ясли”, осигурява средства за заплати и осигуровки на персонала, медицинско обслужване на 188 деца и 616 броя ученици. Предоставени са ни средства за детска ясла, които поради закриването й, в течение на отчетната година ще възстановяваме.

За 2021 г. са предвидени за:

– поддръжка на сградата на поликлиниката за 2164 лв.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 2 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 2,1 %.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Предоставените държавни средства са в размер на 649735 лв., което е с 12,8 % повече спрямо 2020 г. Стандартът за издръжка на ЦОП е увеличен с 15 % и ЦНСТ с 25 % и на Дневния център с 15 %. Те осигуряват заплати и осигуровки на персонала и издръжка на 15 места в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост /ЦНСТВХУИ/ гр. Две могили, 10 места в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и 40 деца в Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Въвежда се нов стандарт за делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги.

В тази функция са осигурени средства за социални услуги предоставяни в общността – Домашен социален патронаж, който обслужва 200 потребителя.

Подпомага се издръжката на клубове на пенсионера и инвалида в размер на 15909 лв.

По дейност „Програми за временна заетост” са предвидени средства за разходи за материали и застраховки на лицата, работещи по чл. 9 – 930 лв.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 8,6 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 8,3 %.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Водоснабдяване и канализация” са планирани 1612 лв. за заплащане на такса вода.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 100422 лв. – за ел.енергия и за ремонт и поддръжка на уличното осветление

В дейност „Изграждане ремонт и поддържане на уличната мрежа” са предвидени 77333 лв. за изкърпване на улици с източници на финансиране – преходен остатък от 2019 и 2020 г. от трансформирана целева субсидия за капиталови разходи.

В дейност „Други дейности по БКС“ са предвидени основно средства за покриване на разходите за осигуряване на дърва за отопление на поделенията и за други разходи в кметствата, извън тези по дейност „Чистота“ – 31700 лв.

За дейност „Озеленяване” са предвидени 6900 лв.

В дейност „Чистота” са предвидени текущи разходи в размер на 672955 лв., разпределени съобразно утвърдената от Общински съвет план-сметка за разходите.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 16,3 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 18,6 %.

Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност”

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 17 субсидирани бройки в читалищата и е в размер на 167040 лв. или 16,9 % увеличение спрямо 2020 г.

Предвижда се дофинансиране на дейността на читалища в размер на 6500 лв. за провеждането на фестивала „Жива вода” с. Каран Върбовка, събора на хърцоите с. Кацелово, & фестивал на етносите с. Батишница и празник на плодородието с. Чилнов.

С общински приходи се финансират възнаграждения на отговорника на музея и издръжка – 3152 лв., заплати и издръжка на дейност „Обредни домове и зали” – 17562 лв., субсидии за спортни клубове – 19000 лв. и поддържане на спортни бази и спортни мероприятия – 10050 лв., културни мероприятия – 28430 лв.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 23,2 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г. – 2,8 %.

Функция „Икономически дейности и услуги”

В дейност „Други дейности по селско и горско стопанство“ са предвидени 6300 лв. за лесотехнически мероприятия.

Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ Финансират се с целева субсидия разходите за зимно снегоподдържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 159300 лв. от субсидия за зимно снегопочистване на общинска пътна мрежа. За текущ ремонт от преходния остатък имаме 23847 лв. от АПИ за поддържане на ІІІ класна пътна мрежа. Предвидени са средства за пътни знаци и почистване на улици от сняг.

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи. Предвидени са за финансиране на разходите за автогара – 11178 лв., за пещера „Орлова чука” – 58439 лв., за поддържане на пазара – 1360 лв.

Относителният дял на разходите по тази функция представляват 4,9 % от бюджета на общината, при отчет за 2020 г – 4,8 %.

Функция „Разходи, некласифицирани в други функции”

Заложени са бюджетни разходи в размер на 415 лв. – лихви по просрочени задължения.

Като резерв сме планирали 270938 лв., в т.ч. 85348 лв. приходи от продажба на материални активи,които трябва целево да се използват за подобряване инфраструктурата на общината, 125590 лв. част от целевата субсидия за капиталови разходи трансформирана за текущ ремонт на улици и други.

Инвестиционна програма

През 2021 г. сме планирали 1789567 лв. инвестиционна програма на общината. Средствата са осигурени от следните източници:

– Целева субсидия& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 568600 лв.

– собствени приходи& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1500 лв.

& – от делегирани бюджети& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 2000 лв.

– преходен остатък & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1217467 лв.

По важните обекти са:

 • Основен ремонт и реконструкция на ул. „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Две Могили

271377 лв.

 • Основен ремонт и рехабилитация на ул.“Христо Ботев“в гр. Две могили от ОК 187 през ОК 188 до ОК 180-ППР & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 225378 лв.
 • Основен ремонт на сграда в гр. Две могили, ул. Цар Симеон 26 & & & & & & & 219617 лв.
 • Авариен ремонт на Детска градина село Бъзовец& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 159141 лв.
 • Основен ремонт и реконструкция на ул. „Вит“& в гр. Две Могили& & & & 92773 лв.
 • Основен ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен

& 72760 лв.

 • Основен ремонт, преустройство и модернизация втори етаж блок А в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 60924 лв.
 • Проектиране на основен ремонт на улици& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 36000 лв.
 • Закупуване на специализиран камион& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 198002 лв.
 • Закупуване на системи за отопление на кметства& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 23200 лв.
 • Закупуване на високопроходим автомобил& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 34373 лв.
 • Електрифициране на гробищен парк град Две могили& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 45000 лв.
 • Направа на въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник за ел.захранване на сметище гр. Две могили& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 12666 лв.
 • Изработване на общ устройствен план& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 11034 лв.
 • Закупуване на земя& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1800 лв.

& & & & На основание чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. част от целевата субсидия за капиталови разходи ще се трансформира в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост. Предвидените за това средства са планирани в резерв в размер на 142590 лв. като е спазено ограничението по чл. 95 от ЗПФ.

& & & Предлаганите за текущ ремонт улици в град Две могили & и с. Чилнов са част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на населените места. Общата площ на предвидените за ремонтиране участъци са 2367 квадратни метра. Оценката на състоянието на пътната настилка на улиците е извършено по два от транспортно-експлоатационните показатели – равност на пътното покритие и повреди на пътната настилка. При оценката е установено, че голяма част от съществуващата настилка е компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозирала, като дълбочината на дупките варира от пет до петнадесет сантиметра. В резултат на така установеното експлоатационно състояние на предлаганите за ремонт улици в град Две могили и с. Чилнов следва, че е необходим неотложен текущ ремонт на същите, свързан с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение. Същевременно община Две могили не може да осигури финансирането на ремонта от друг източник на средства.

& & & Предлаганата за текущ ремонт сграда в с. Кацелово, общ. Две могили представлява двуетажна масивна постройка с РЗП от 263 кв.м., като в нея към момента се помещава администрацията на кметството. Сградата е построена през 1989 г. (Акт за публична общинска собственост № 3705/04.05.2015 г.) и досега в нея не са извършвани никакви ремонтни дейности на подове, стени, вътрешни врати и стенни облицовки (плочки) в санитарните възли.

Към настоящият момент в конструктивно отношение сграда е в много добро състояние и не е необходимо ремонт на конструктивни елементи. В резултат на продължителната експлоатация и нормалното износване на материалите подовите настилки, стенните облицовки в санитарните възли, вътрешните врати и повърхностното покритие на стените не отговарят на съвременните хигиенни изисквания и здравословните условия на труд.

Общински дълг

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ бе внесено искане за отпускане на дългосрочен безлихвен заем за проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“ в размер до 600000 лв. за срок от 5 години и с обезпечение върху пълната стойност на заема. Получено е известие за отказ, поради което към настоящия момент общината нямаме намерение за поемане на общински дълг през 2021 г.

Сметки за средства от Европейския съюз

Разработили сме индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз като сме включили всички действащи проекти. Общия размер на средствата е 1889137 лв. Към момента работим по девет проекта по пет оперативни програми. Предвиждаме да получим 1154514 лв. средства по европейски програми и 117060 лв. от ДДС по ПРСР. От планираните разходи 332710 лв. са за възнаграждения и осигуровки върху тях, 305692 лв. са за издръжка и 1300186 лв. са капиталови разходи. Капиталовите разходи са 604427 лв. за обект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили“ по ОПРР и 695759 лв. за реконструкция на улична мрежа по ПРСР.

Подготвя се предложение за кандидатстване по проект „Патронажна грижа 2021“.

Материалът Приет е бюджетът на Община Две могили за 2021 година е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments