Съдът отхвърли иск за 10 000 лева на русенец срещу РЗИ, защото го поставили под карантина

Съдът отхвърли иск за 10 000 лева на русенец срещу РЗИ, защото го поставили под карантина

Русе

Регионални новини / Русе 19 Views 0

Време за прочитане: 3 мин.

Административен съд – Русе отхвърли предявения от С.С.П. от гр. Русе, иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ срещу Столична регионална здравна инспекция, гр.София, представлявана от директора д-р Данчо Пенчев, за присъждане на сумата от 10 000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществените вреди в периода 20.04.2020 г. – 04.05.2020 г. (невъзможност за напускане на жилището, ограничение в свободата на придвижване в пространството, притеснения нервно напрежение, невъзможност за осигуряване на съществуването), в следствие на незаконосъобразно лишаване от свобода,& причинени от Предписание за поставяне под карантина от 20.04.2020 г., издадено от главен инспектор в отдел ЕКЗБ, сектор ПЕК, дирекция НЗБ към СРЗИ.

Съдът отхвърли иска на С.С.П. от гр. Русе за обявяване на нищожността на Предписание за поставяне под карантина от 20.04.2020 г., издадено от главен инспектор в отдел ЕКЗБ, сектор ПЕК, дирекция НЗБ към СРЗИ.

Съдът остави без разглеждане на основание чл. 159 т. 5 АПК, исковата молба в частта, с която се оспорва като незаконосъобразно& Предписание за поставяне под карантина от 20.04.2020 г., издадено от главен инспектор в отдел ЕКЗБ, сектор ПЕК, дирекция НЗБ към СРЗИ, по съображения за неспазване на установената форма, съществено нарушение на процесуалните правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона и прекрати производството в тази му част.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Със Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването на основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето (ЗЗ), чл. 73 от АПК и чл. 29 от Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (Наредба № 21/18.07.2005 г.) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета – COVID-19: Временно ограничение на несъществените пътувания до ЕС от 16.03.2020 г., СОМ(2020) 115, насоки и практически указания на Европейската комисия от 16.03.2020 г. и 30.03.2020 г. във връзка с разпространението на COVID-19, мерките и действията в тази насока, както и предвид препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, са определени конкретни противоепидемични мерки за територията на страната (Заповедта е публично достъпна на сайта на Министерство на здравеопазването-www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/07/rd-01-183.pdf). С т. II. 1 от заповедта е разпоредено всички лица, които влизат на територията на Република България, с изключение на лицата по т. I. 3, б. „б“ (медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях професия) и „г“ (чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения), да се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание по образец (Приложение № 1) на органите на граничния здравен контрол.

Не е спорно обстоятелството, че на 20.04.2020 г. С.С.П. е влязъл в Република България през ГКПП Летище София с полет на авиокомпания „България Еър“, пристигайки от Англия. Това обстоятелство се установява от саморъчно попълнен от жалбоподателя формуляр за събиране на данни за пристигащи пътници от зони с разпространение на COVID-19, във връзка с епидемичната ситуация, с дата 20.04.2020 г. На основание Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването във вр. с чл. 63 от ЗЗ и чл. 29 от Наредба № 21/18.07.2005 г. на ищеца е издадено обжалваното предписание за поставяне под карантина, с което последният е поставен под карантина на адрес в гр. Русе, за срок от 14 дни. С предписанието на П. са наложени конкретни противоепидемични мерки, като е посочена изрично и правната последица като санкция при неизпълнението му, а именно – ангажиране на наказателна отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс. Предписанието е издадено от П. И. П. – главен инспектор в Столична РЗИ, по утвърден образец, като в него не са посочени срок и ред за обжалването му. Същото е връчено на жалбоподателя на 20.04.2020 г. Към преписката е приложена и Заповед № РД-15-02-10/26.02.2019 г. на директора на Столична РЗИ, с която П. И. П. е назначена на длъжността „Главен инспектор“ в сектор „Противоепидемиологичен контрол“, отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при Столична РЗИ.

Материалът Съдът отхвърли иск за 10 000 лева на русенец срещу РЗИ, защото го поставили под карантина е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments